Asigurare CMR in Moldova - Klassika Asigurari

Asigurare CMR in Moldova

Subiecții asigurării sunt transportatorii auto, care efectuează transportarea încărcăturilor pe teritoriul ţărilor care fac parte la Convenţia privind contractul de transportare rutieră internaţională a încărcăturilor (CTRICMR, 1956)

Sunt acoperită răspunderea pentru distrugerea şi/sau deteriorarea încărcăturii, supuse transportării în conformitate cu Convenţia internaţională “Cu privire la contractul internaţional de transportare a încărcăturilor“ 1956 (CTRI/CMR).

Mărimea  primei de asigurare se stabileşte de asigurător reieşind din caracterul riscului asigurat şi mărimea sumei asigurate. Caracterul  riscului asigurat se determină de către Asigurător în baza informaţiei acordate de către Asigurat.

La cererea de compensare a pagubelor, Asiguratul trebuie să anexeze pachetul deplin al documentelor de pretenţie:

a) parvenite de la reclamanţii pretenţiilor în confirmarea cerinţelor faţă de transportator auto, inclusiv:

 • bonurile de livrare sau alte documente corespunzătoare, cu menţiunile destinatarului sau ale reprezentantului său despre deteriorarea sau insuficienţa de încărcătură;
 • facturile şi conturile;
 • listele de ambalaj;
 • actele de examinare a încărcăturii (certificatele de avarie), actele de expertiză, întocmite de organizaţii specializate independente conform legilor şi practicii aplicate în ţara în care s–a produs accidentul, sau a fost evaluată ori constatată insuficienţa sau deteriorarea încărcăturii;
 • calculul pagubei, declarat transportatorului auto de către partea care cere compensarea ei;
 • în caz dacă pretenţia faţă de transportatorul auto nu este înaintată de către destinatarul împuternicit, ci de către compania care asigură încărcătura, atunci trebuie solicitat de la reclamantul pretenţiei (asigurătorul încărcăturii) să prezinte subrogaţia, adică documentul care confirmă preluarea de către asigurătorul încărcăturii a dreptului asiguratului (proprietarul încărcăturii) după achitarea pretenţiilor pentru asigurarea încărcăturii.

b) pachetul de documente, prezentarea şi înmânarea cărora, în dependenţă de tipul accidentului, constituie obligaţia transportatorului auto, incluzând:

 • procesul–verbal al Inspectoratului Auto de Stat, sau al poliţiei rutiere, în cazul accidentelor rutiere;
 • recipisa din organele de poliţie, care confirmă că transportatorul auto s-a adresat către aceste instanţe în legătură cu furtul sau alte infracţiuni de tip criminal, produse în timpul transportării încărcăturii, sau recipisa–confirmare remisă de organele de drept despre intentarea procesului penal în legătură cu săvârşirea furtului sau altei acţiuni criminale;
 • explicaţiile în scris ale conducătorului auto despre faptul săvârşit;
 • documentele de confirmare a cheltuielilor, operate de către Asigurat în scopul preîntâmpinării sau a reducerii pagubelor şi de protejare a intereselor sale în instanţele de judecată sau de arbitraj;
 • copia corespondenţei cu reclamanţii pretenţiilor;
 • documentul care confirmă faptul achitării pretenţiilor de către Asigurat;
 • copiile documentelor sau corespondenţei, care confirmă respectarea prevederilor p.11.5 al Condiţii de asigurare în confirmarea documentară a drepturilor Asigurătorului pentru înaintarea acţiunilor de regres faţă de terţele persoane, culpabile de cauzarea pagubei Asiguratului;
 • inclusiv, dacă la cererea Asiguratului, cheltuielile trebuie compensate Asigurătorului, agentului sau reprezentantului Asiguratului, care de-facto achită pretenţiile, atunci trebuie prezentate documentele care confirmă că Asiguratul transmite împuterniciri agentului / reprezentantului său în vederea reglementării şi compensării pagubelor suportate de Asigurat.

Asigurătorul este în drept să solicite de la Asigurat şi acesta este obligat să–i prezinte toate documentele necesare, pe care Asigurătorul le consideră necesare la constatarea despăgubirii de asigurare.

Asigurătorul achită unele pretenţii nemijlocit reclamanţilor (Beneficiarului) cu condiţia că Asigurătorului i s–au prezentat toate documentele respectivelor pretenţii.